سایر موارد در باقرشهر

رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی

انجام تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS . رسم جداول و نمودارهابخش توصیفی آزمون میانگین یک جامعه (one- sample T Test) آزمون میانگین دو جامعه (indepe...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۱۸:۱۴ | حامدی

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای Spss,

آمار گویای واقعیت ها... تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای Spss,Eviews,Lisrel و... در آمارکده انجام امورات مربوط به پایان نامه نویسی و مقالات قاب...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
امروز ۰۷:۰۲ | حامدی